Schoolintenties van Klavertje

(vier – klavier – klavertje fier, klavertje vijf, klavertje Lillo,….).

 

Er heeft ooit iemand een katholieke school gesticht in Lillo. De stichter heeft toen zijn intenties kenbaar gemaakt: ‘degelijk onderwijs op christelijk gelovige basis’. Meer dan honderd jaar later willen wij op een eigen manier deze intenties verder zetten rekening houdend met de veranderde tijdsgeest.

Wat hier onder verwoord wordt, is het product van twee jaar intensief werken aan het eigen gezicht van onze school: klavertje…..

Er zijn volgens ons 5 opdrachten die aan de basis liggen van een kwaliteitsvolle school.

 1. Een school moet een eigen gezicht hebben.
 • EigentijdsGastvrijEvenwichtigeMondige

  Kritische burgers

  Veilige omgeving

  Onbelemmerd leren

  Bij het opvoedend werk laten wij ons inspireren door Jezus Christus. Hij is een richtingaanwijzer. In de evangelieverhalen maken we nader kennis met hem en zien we welke belangrijke waarden aan de basis liggen van een menswaardige samenleving. We willen kinderen in dat perspectief meenemen en opvoeden:

 • Wij willen elk kind ontmoeten zonder onderscheid. Wij trachten voor hen een veilige omgeving te scheppen omdat wij er in geloven dat dit een goede basis is om voluit en onbelemmerd te kunnen leren.
 • Ook vinden wij het belangrijk dat in deze drukke samenleving kinderen opgevoed worden tot evenwichtige, mondige en kritische burgers met een gezonde dosis relativeringsvermogen.
 • Wij zien het als een evangelische plicht om elk kind met de nodige zorg te omringen en om bijzondere zorg aan de dag te leggen wanneer wij te maken hebben met kinderen die op een of ander manier getuigen van kansarmoede.
 • Wij brengen op geregelde tijdstippen het godsdienstige tot uitdrukking bij wijze van gebed, bezinning en viering. Wij doen dit in/uit respect voor de vrijheid van  levensovertuiging van anders- en niet gelovige ouders en kinderen.
 • Wij zien het als een evangelische opdracht om op een enthousiaste wijze het beste uit elk kind te halen. Het verhaal van de talenten geeft ons richting.
 • Hoogstaand en pedagogische verantwoord onderwijs zijn hierbij een streefdoel:
  • KwaliteitEigentijdsVernieuwendFris conform de odet.

   Dit veronderstelt dat de inhouden die we meegeven met/aan onze kinderen eigentijds, fris en vernieuwend zijn en dit conform de leerplannen van het Katholiek onderwijs (odet).

 1. Een kwaliteitsvolle school
 • Dit wil eveneens zeggen dat er rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van elk kind zonder onderscheid.
 • Dat de multiculturele context als een evidente realiteit aanvaard en verkend wordt.
 • En dat de inhouden in de klas toegankelijk zijn voor de kinderen. Het is de bedoeling dat de herkenbare wereld door hen op een actieve manier ontdekt wordt. Wij geloven erin dat hierbij het zelfstandig en creatief  bezig zijn van de kinderen de meeste vruchten afwerpt.
 1. 3.   Samenhangend onderwijs
 • We zien in de schepping zoals ze door de Schepper bedoeld is dat alles met alles verbonden is. Deze samenhang is belangrijk om de wereld op een goede manier te kunnen verstaan.
 • Het evangelisch beeld van de ledematen die met mekaar verbonden worden door het lichaam is voor ons richtinggevend.
  • OpvoedendUniek en samenhangend Geheel van verstand emotie en gevoelens.Zo vinden wij een samenhang tussen de leerinhouden belangrijk om de wereld en het leven te kunnen begrijpen.
 • Ook de benadering van het kind als een uniek en samenhangend geheel van verstand, emoties en gevoelens is voor ons een belangrijk uitgangspunt.
 • Zo zien wij de school als een lichaam waar de vele ledematen hun steentje bijdragen tot het goed functioneren van dat geheel. We denken aan de samenhang tussen leerkrachten en directie, de samenhang tussen ouders, schoolbestuur, leerkrachten, directie en omgeving.
 • Ook de samenhang tussen kleuter-, lager en secundair onderwijs is voor ons belangrijk om de continuïteit van leren en opvoeden te kunnen optimaliseren.
 • Het is een evangelisch verzoek om kinderen met zorg te omringen. Wat ge aan de minsten der mijnen gedaan hebt, hebt je aan mij gedaan.
  • Elk kind is UniekElk kind kan zich op een goede verantwoorde manier ontplooien.Elk kind voelt zich thuis.In het licht van dit evangelisch verzoek willen wij dat elk kind zich thuis voelt in onze school. Gastvrijheid is voor ons een belangrijk kenmerk. Alle kinderen zijn van harte welkom.
 1. Bezorgd om de groei van kinderen
 • Wij willen door de inhoud en de organisatie van ons onderwijs dat elk kind zich op een goede en verantwoorde manier kan ontplooien.
 • Kinderen die in hun groei bijzondere aandacht vragen, zullen _ IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE _ met extra zorg en middelen omringd worden.
 • Onderwijs op maat – rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen EN DE DRAAGKRACHT VAN DE SCHOOL een absoluut uitgangspunt.
 • Waar velen samen komen in mijn naam ben ik in hun midden.
  • Ouders en wij gaan hand in hand met het oog op de groei.
   We geloven dat gebundelde krachten de beste garantie geeft op kwaliteit. Daarom vinden we samenwerken onder de leerkrachten en samen afspraken maken zeer belangrijk.
 1. School zijn – doen we samen: in-team-iteit
 • Op deze wijze is opvoeden en onderwijzen geen eenmanszaak maar een zaak van ons allen.
 • Ook de ouders zijn daarbij onze actieve partners. Zij en wij gaan hand in hand met het oog op de groei van hun kinderen.
 • Samen plannen, samen afspraken maken, samen bij elkaar te rade gaan , samen dragen en dit in volle openheid en transparantie zijn belangrijke aspecten die het leven op school  zinvol en draaglijk maken.
 • Wij vinden het belangrijk dat het samenzijn regelmatig gevierd wordt naar aanleiding van bepaalde aangelegenheden –  ook liturgisch en pastoraal.

 

Deze intentieverklaring vertrekt van uitgangspunten die aan de basis liggen van leren en opvoeden op school. Deze uitgangspunten worden verder geconcretiseerd in het schoolreglement. en in de dagdagelijkse realiteit.

 

de directie – de leerkrachten en het schoolbestuur –.

Verwerkt tot voorontwerp door françois didden.

 

Kwaliteit

iefdevol

 A   anvaarden

 V     eelzijdige

 E        igentijds

 R          ealistisch

 T           alenten

 J             ezusgericht

 E                 enheid

 

 

 

 

 

Het L  even leren

I  s

L  iefdevol  

L  eren

o mgaan

(of ontdekken)