Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het heeft onder meer volgende taken:
– benoemingen van de directeur en leerkrachten,
– beheer van de schoolinfrastructuur (gebouw, speelplaats, …)
– boekhoudkundig en financieel beheer,
– waken over de vooropgestelde opvoedingsdoelen, …
– het is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.

Wij behoren tot de scholengroep van Don Bosco.
Maatschappelijke zetel: DBOC onderwijscentrum VZW
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee

Voorzitter : Bart Decancq

Verken via donboscolimburg.be de andere Don Boscoscholen van Limburg.