Schoolreglement voor

 

Vrije Basisschool

Lillo’s Klavertje

 

Meester Surinxstraat 16

3530 Houthalen-Helchteren

 

 

 

Beste ouder,

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen.

In het tweede deel vind je het pedagogisch project.

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

 

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam

 

 

 

 

 

 

 

Extra Info

Geregeld wordt er bij een titel verwezen naar

“INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING”

Deze kan u terugvinden op de website van het katholiek basisonderwijs http/::www.vvkbao.be:infobundel-onderwijsregelgeving

 

 

 

 

 

 

 

Deel I: INFORMATIE

 1. Contact met de school
 2. Organisatie van de school
 3. Samenwerking
 • Met de ouders
 • Met de leerlingen
 • Met externen
 • Nuttige adressen

Deel II: PEDAGOGISCH PROJECT

 1. De schooleigen christelijke identiteit
 2. Het onderwijsinhoudelijk aanbod
 3. Het stimulerend opvoedingsklimaat
 4. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg
 5. De school als gemeenschap, als organisatie

Deel III: HET REGLEMENT

 1. Engagementsverklaring
 • Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact
 • Aanwezig zijn op school en op tijd komen
 • Individuele leerlingenbegeleiding
 • Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
 1. Inschrijven en toelatingen van leerlingen
 • Screening niveau onderwijstaal
 1. Ouderlijk gezag
 • Zorg en aandacht voor het kind
 • Neutrale houding tegenover de ouders
 • Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar ouders
 • Co-schoolschap
 1. Organisatie van de leerlingengroepen
 2. Afwezigheden
 • Wegens ziekte
 • Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
 • afwezigheid waarvoor toestemming van de directeur nodig is
 • Problematische afwezigheden
 1. Onderwijs aan huis
 2. Een- of meerdaagse schooluitstappen
 • Eendaagse uitstappen
 • Meerdaagse uitstappen
 1. Getuigschrift basisonderwijs
 • Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
 • Beroepsprocedure
 1. Herstel- en sanctioneringsbeleid
 • Begeleidende maatregelen
 • Herstel
 • Ordemaatregelen
 • Tuchtmaatregelen
 • Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting
 1. Bijdrageregeling
 • Wijze van betaling
 • Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmogelijkheden
 1. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
 2. Vrijwilligers
 3. Welzijnsbeleid
 • Preventie
 • Verkeersveiligheid
 • Medicatie
 • Stappenplan bij ongeval of ziekte
 • Rookverbod
 • Gezonde voeding / gezond snoepen
 1. Afspraken en leefregels
 • Gedragsregels
 • Kleding en voeding
 • Persoonlijke bezittingen
 • Milieu op school
 • Eerbied voor materiaal
 • Afspraken rond pesten
 • Bewegingsopvoeding
 • Afspraken i.v.m. zwemmen
 • Huiswerk
 • Agenda van uw kind
 • Rapporteren over uw kind
 1. Leerlingenevaluatie
 2. Leerlingenbegeleiding
 3. Revalidatie / logopedie tijdens de lestijden
 4. Privacy
 • Welke informatie houden we over je bij ?
 • Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
 • Publicatie van beeld of geluidsopnames
 • Recht op inzage , toelichting of kopie
 • bewakingscamera’s
 1. Participatie
 • Schoolraad
 • Ouderraad
 1. Klachtenregeling
 2. Infobrochure onderwijsregelgeving

 

 

 

DEEL I: INFORMATIE

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

 1. Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

Adres                                Vrije Basisschool Lillo’s Klavertje

Meester Surinxstraat 16

3530 Houthalen-Helchteren

Tel.: 011/57 38 04

0468/22 02 96

Fax: 011/ 57 48 24

e-mail: directie@vbslillosklavertje.be

 

Directeur

 

 

 

 

 

Secretariaat

 

 

 


Zorgcoördinator

 

 

 

 

 

Veiligheidsadvideur

 

 

ICT-coördinator

 

Leerkrachtenteam

Naam: Ingrid Vaes – Elke Hermans

Telefoon: 011/57 38 04

0468/22 02 96

Fax: 011/57 48 24

e-mail: directie@vbslillosklavertje.be

 

Naam: Carine Meuleneers – Kristien Swerts

Telefoon: 011/ 57 38 04

e-mail: secretariaat@vbslillosklavertje.be

 

 

Naam: Elke Hermans

Marleen Moons (Kleuteronderwijs)

Sigrid Verbeek (Lager onderwijs)

Telefoon: 011/57 38 04

e-mail: directie@vbslillosklavertje.be

 

 

Ruben Maes

Tel.: 011/604833

e-mail : ruben.maes77@gmail.com

Bram Buyvoets

 

 

Kleuterschool:

Peuterklas              – Marlies Vanhamel /Claudette Gerits

3-4 jarigen (K3-4A) – Carine Ceyssens/ Stephanie Scevenels

3-4 jarigen (K3-4B) – Kathleen Bernaers

3-4 jarigen (K3-4C)  – Lore Neyens / Marlyn Aerts

5 jarigen (K5A)        – Anna Borletti / Lore Neyens

5 jarigen (K5B)        – Christel Smeets

Kinderverzorgster    – Ria Gilis

ondersteuning          – Anna Borletti/ Stephanie Scevenels

 

 

Lagere school:

1ste leerjaar A          – Ann Vanhove

1ste leerjaar B          – Caroline Poelmans

2de leerjaar             – Rosette Ceyssens + Greet Lievens

3de leerjaar A          – Els Bielen

3de leerjaar B          – Diana Liberati

4de  leerjaar A                   – Katleen Van Rillaer

4de leerjaar B          – An Put

5de leerjaar A          – Nadia Schepers

5de leerjaar B          – Peter Vandeloo

6de leerjaar A          – Martine Schops

6de leerjaar B          – Katlijn Vanhemel / An Put

 

 

Bijzondere leermeester L.O. (kleuter en lager)

Brigitte Arits / Giel Schepers

 

 

 

Scholengemeenschap

 

 

 

 

 

Naam:

Scholengemeenschap Erika Houthalen-Helchteren

Coördinerend directeur: Marc Bonné

Voorzitter: Reinhilde Wijckmans

Adres:

Scholengemeenschap Erika

Kleuterweg 15, 3530 Houthalen-Helchteren

Telefoon: 0493 73 67 92

e-mail: scholengemeenschap.erika@gmail.com

website: www.scholenerika.be

 

Schoolbestuur

 

Voorzitter: Nicolas Vandebeeck

vzw Vrije Basisschool Lillo’s Klavertje

Adres: Meester Surinxstraat 16, 3530 Houthalen-Helchteren

Telefoon: 011/57 38 04

e-mail: schoolbestuur@vbslillosklavertje.be

Leden :

●      Dominique Baptist

●      Kelly Loysch

●      Stefan Schreurs

●      Ghislain Ombelets

●      Barbara Ceyssens

●      Wouter Toelen

 

Website van de school www.vbslillosklavertje.be

2 .   Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.
Schooluren De school is open van 08.25u tot 15.30u .

Op woensdag is de school open van 08.25u tot 12.30u

Voormiddag

De lessen beginnen stipt om 08.40u
en eindigen om 12.15u

Namiddag

De lessen Beginnen stipt om 13.20u
en eindigen om 15.15u

Opvang Het gemeentebestuur organiseert in de school buitenschoolse opvang. De school organiseert middagopvang.
Buitenschoolse opvang Uren: van 7.00 u. tot 08.25u en 15.30 tot 18.00 u

Op woensdag van 7.00u tot 08.25u en 12.30u tot 18.00u

Op aanvraag vanaf 6.30 u. of tot 18.30 u.

Plaats: naast de turnzaal.

Vergoeding:

1 kind van het gezin: € 1,07 per ½ uur (sociaal tarief € 0,38)

Meerdere kinderen: € 0,80 per ½ uur (sociaal tarief € 0,28)

Verantwoordelijken:       Marc Hermans (011 52 20 95)

Sophie Neyt (011 34 03 92)

 

Middagopvang Uren: 12.15 u. – 13.20 u.

Plaats: in de klas en speelplaats

Vergoeding: geen

Verantwoordelijke: directie

Vakanties:

 

 

 

 

 

 

 

Vrije dagen:

 

Pedagogische studiedagen:

Herfstvakantie:

van 29 oktober 2018 tot 4 november 2018.

Kerstvakantie:

van 24 december 2018 tot 6 januari 2019.

Krokusvakantie:

van 4 maart 2019 tot 10 maart 2019.

Paasvakantie:

van 8 april 2019 tot 21 april 2019.

 

Zomervakantie:

van 1 juli 2019 tot 31 augustus 2019.

 

– vrijdag 28 september 2018

– maandag 28 januari 2019

– woensdag 17 oktober 2018

– donderdag 6 december 2018

– woensdag 6 februari 2019

– woensdag 15 mei 2019

 

 

 1. Samenwerking
Met de ouders Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontact. (Zie ook engagementsverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.
Contact Contactpersoon voor een afspraak:

De directie

Contact:

Tel.: 011/57 38 04

GSM : 0468/22 02 96

e-mail: directie@vbslillosklavertje.be

Ouderraad voorzitter: Silvie Ceccarini

Mama van: Andriena (4de lj), Gavino (5j)

 

Kristien Coenraets

Mama van en Marjolein (5de  lj.)

 

Rosanna Imperato

Mama van Frederico (6de lj.), Arianna (5de lj.)

 

Claudia Rugiero

Mamma van Sienna (3de lj.), Melina (4de lj.)

 

Serena Rugiero

Mama van Gioia (4de lj.), Elias (1ste lj)

 

Sarah Vanderlinden

Mama van Niels (1ste lj)

 

Stephanie Houben

Mama van Liv (5j)

 

Ramona Marra

Mama van Luca (4de lj.)

 

Espinosa – Gonzalez Maica

mama van Elia (3-4j)

 

Havva Ozkan

mama van Alexander (1ste lj)

 

Gert Willems

Papa van Wout (5de lj)

 

Wouter Heyligen

Papa van Bennt Heyligen (3-4j)

 

 

 

 

Schoolraad Voorzitter: Silvie Ceccarini

Secretaris: Carine Meuleneers

Oudergeleding: Silvie Ceccarini / Wouter Heyligen

Personeelsgeleding: Anna Borletti / Diana Liberati / Ingrid Vaes (directeur) – Hermans Elke (directeur)

Lokale gemeenschap:

Marileen Maelstaf / Marina Poelmans

Afvaardiging schoolbestuur: Nicolas Vandebeeck /Stefan Schreurs

 

Met externen

 

 

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

 

Onze school werkt samen met het CLB:

Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Midden-Limburg

Adres: Saviostraat 39, 3530 Houthalen-Helchteren

Contactpersoon CLB: Sara Domen

Arts CLB: Hanne Crevecoeur

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

 Ondersteuningsnetwerk 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Midden-Limburg. Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:Liesbet Meykens 0477/66 64 15

 

Nuttige adressen
  Lokaal Overlegplatform

 

 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Contactpersoon: Wouter Neels
Adres:

Coördinatie Lokale Overlegplatforms:

Patrick Vanspauwen
Koning Albert II laan 15 (lokaal 4M03)
1210 Brussel
02 553 04 03
0473 93 89 34

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail : klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

  Commissie inzake Leerlingenrechten

 

Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi Secretariaatcommissie inzake leerlingenrechten t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15,
1210 Brussel
02/553 93 83

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

  Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
t.a.v Marleen Broucke
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

 

DEEL II: Pedagogisch project

 

Er heeft ooit iemand een katholieke school gesticht in Lillo. De stichter heeft toen zijn intenties kenbaar gemaakt: ‘degelijk onderwijs op christelijk gelovige basis’. Meer dan honderd jaar later willen wij op een eigen manier deze intenties verder zetten rekening houdend met de veranderde tijdsgeest.

Wat hieronder verwoord wordt, is het product van twee jaar intensief werken aan het eigen gezicht van onze school: Lillo’s Klavertje…..

 

 

Een school moet een eigen gezicht hebben

 

 • Wij willen elk kind ontmoeten zonder onderscheid. Wij trachten voor hen een veilige omgeving te scheppen omdat wij er in geloven dat dit een goede basis is om voluit en onbelemmerd te kunnen leren.
 • Ook vinden wij het belangrijk dat in deze drukke samenleving kinderen opgevoed worden tot evenwichtige, mondige en kritische burgers met een gezonde dosis relativeringsvermogen.
 • Wij zien het als een evangelische plicht om elk kind met de nodige zorg te omringen en om bijzondere zorg aan de dag te leggen wanneer wij te maken hebben met kinderen die op een of ander manier getuigen van kansarmoede.
 • Wij brengen op geregelde tijdstippen het godsdienstige tot uitdrukking bij wijze van gebed, bezinning en viering. Wij doen dit in/uit respect voor de vrijheid van levensovertuiging van anders- en niet gelovige ouders en kinderen.

.

 

Een kwaliteitsvolle school

 

 • Dit veronderstelt dat de inhouden die we meegeven met/aan onze kinderen eigentijds, fris en vernieuwend zijn en dit conform de leerplannen van het Katholiek onderwijs (odet).
 • Dit wil eveneens zeggen dat er rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van elk kind zonder onderscheid.
 • Dat de multiculturele context als een evidente realiteit aanvaard en verkend wordt.
 • En dat de inhouden in de klas toegankelijk zijn voor de kinderen. Het is de bedoeling dat de herkenbare wereld door hen op een actieve manier ontdekt wordt. Wij geloven erin dat hierbij het zelfstandig en creatief bezig zijn van de kinderen de meeste vruchten afwerpt.

 

 

Samenhangend onderwijs

 

 • Zo vinden wij een samenhang tussen de leerinhouden belangrijk om de wereld en het leven te kunnen begrijpen.
 • Ook de benadering van het kind als een uniek en samenhangend geheel van verstand, emoties en gevoelens is voor ons een belangrijk uitgangspunt.
 • Zo zien wij de school als een lichaam waar de vele ledematen hun steentje bijdragen tot het goed functioneren van dat geheel. We denken aan de samenhang tussen leerkrachten en directie, de samenhang tussen ouders, schoolbestuur, leerkrachten, directie en omgeving.
 • Ook de samenhang tussen kleuter-, lager en secundair onderwijs is voor ons belangrijk om de continuïteit van leren en opvoeden te kunnen optimaliseren.

 

Bezorgd om de groei van kinderen

 

 • In het licht van dit evangelisch verzoek willen wij dat elk kind zich thuis voelt in onze school. Gastvrijheid is voor ons een belangrijk kenmerk. Alle kinderen zijn van harte welkom.
 • Wij willen door de inhoud en de organisatie van ons onderwijs dat elk kind zich op een goede en verantwoorde manier kan ontplooien.
 • Kinderen die in hun groei bijzondere aandacht vragen, zullen – in de mate van het mogelijke – met extra zorg en middelen omringd worden.
 • Onderwijs op maat – rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen en de draagkracht van de school een absoluut uitgangspunt.

 

 

School zijn – doen we samen: in-team-iteit

 

 • We geloven dat gebundelde krachten de beste garantie geeft op kwaliteit. Daarom vinden we samenwerken onder de leerkrachten en samen afspraken maken zeer belangrijk.
 • Op deze wijze is opvoeden en onderwijzen geen eenmanszaak maar een zaak van ons allen.
 • Ook de ouders zijn daarbij onze actieve partners. Zij en wij gaan hand in hand met het oog op de groei van hun kinderen.
 • Samen plannen, samen afspraken maken, samen bij elkaar te rade gaan , samen dragen en dit in volle openheid en transparantie zijn belangrijke aspecten die het leven op school zinvol en draaglijk maken.
 • Wij vinden het belangrijk dat het samenzijn regelmatig gevierd wordt naar aanleiding van bepaalde aangelegenheden – ook liturgisch en pastoraal.

 

 

 

DEEL III: Het reglement

 1. Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

 

Oudercontacten.

 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.

Daarvoor plannen we:

Voor de instappers (2,5- jarigen)

Voor elke instapdatum:

Een open klasdag, waar de instapper samen met jou als ouder enkele uren komt meedoen in de klas. De kinderen ervaren de klaswerking en leren de leerkracht en kinderverzorgster kennen. Jij als ouder leert de klaswerking kennen en de praktische organisatie. Je kan dan al je vragen stellen.
Op de instapdag:
Een onthaalmoment, waar je als ouder een rondleiding krijgt doorheen de school en informatie ontvangt over de school- en klaswerking. Er is ook de mogelijkheid om kennis te maken met de andere ouders.
Voor de anderen:

Bij de kleuters organiseren we de laatste week van augustus een open-klasdag.Er zijn individuele oudercontacten in oktober en in mei voor al de kleuters. Voor de 2,5-jarigen gaat de info-avond (video) door in mei. Voor de 3- en 4-jarigen organiseren we 2-jaarlijks een speel- en info-avond voor kleuter en ouder. De ouders van de 5-jarige kleuters zijn welkom voor een info-avond over de opstap naar het 1ste leerjaar bij het begin van het schooljaar.

Ook de leerlingen van de lagere school zijn samen met de ouders welkom op de openklasdag in augustus. In september is er een startavond met info per klas. Gekoppeld aan de rapporten zijn er voor elke klas oudercontacten voorzien. De juiste data worden meegedeeld via een uitnodiging  en staan vermeld op de website. Op onze school geldt de afspraak dat niet-samenwonende ouders, via mail beiden op de hoogte worden gebracht van ouderavonden.

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind.

Extra zorg en / of Gon:

Voor kleuters en leerlingen van de lagere school met extra zorg en / of met begeleiding vanuit het ondersteuningsnetwerk (M-decreet), organiseren we geregeld en bij elke nieuwe stap zorgoverleg met jou als ouder, klasleerkracht(en), zorgleerkracht, directie, CLB-medewerkers en eventueel de extra begeleider.

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op uitnodigingen tot oudercontact.

Voor specifiek zorgoverleg, al dan niet met CLB, wordt telkens telefonisch een afspraak gemaakt.

Schriftelijk contact:

Algemeen:

In de kleuterschool:

 • Heen- en weertasje bij de jongste kleuters,
 • andere leeftijden: prikbord bij de klas, briefjes, uitnodigingen, …

In de lagere school:

 • Agenda
 • Briefjes, uitnodigingen, …
 • Rapporten

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

 

Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage , voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. Meer hierover kan je lezen in punt 5 “Afwezigheden”

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.
We verwachten dat je ons voor 09.30 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind.

Openingsuren van de school en dagverloop

 

 

 

Van maandag tot vrijdag wordt er les gegeven van

                        08.40 uur tot 12.15 uur

13.20 uur tot 15.15 uur

Op woensdag

08.40uur tot 12.15 uur

Er wordt gespeeld van

                        10.20 uur tot 10.35 uur in de voormiddag

14.10 uur tot 14.25 uur in de namiddag

 

 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB: we dienen problematische afwezigheden steeds te melden bij het overschrijden van 5 halve dagen (aan het CLB) en bij het overschrijden van 30 halve dagen (aan het departement onderwijs).

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Toezicht:

 

Op de speelplaats begint ’s morgens het toezicht vanaf 08.25 uur en ’s middags vanaf 13.00 uur.

Gelieve de kinderen dan ook niet eerder naar school te laten gaan. Voor 08.25 uur of na 15.30 uur is er geen bewaking op de speelplaats en worden de kinderen naar de betaalde opvang gebracht.

 

Middagtoezicht:

 

De leerlingen kunnen hun boterhammen opeten in de klas  tussen 12.15 uur en 13.00 uur.

Kinderen drinken water.

 

 

Individuele leerlingenbegeleiding.

 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten in hun loopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.

Onze school voert een talenbeleid . Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen. Wij vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

 

 

 1. Inschrijven en toelatingen van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, schoolbrochure, folders, …

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om het kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 1. Ouderlijk gezag

3.1.       Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

3.2.       Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest , dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.3.       Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

We gaan ervan uit dat ouders elkaar informeren. Indien dat moeilijk is of niet lukt, wil de school op vraag:

 • Van rapporten, briefjes, documenten… twee exemplaren meegeven aan het kind.
 • Uitzonderlijk kan dit tweede exemplaar gemaild of opgestuurd worden naar het thuisadres van de ouder die de vraag stelt.

Bij oudercontacten, zowel infoavonden, rapportbesprekingen of overleg met de zorgcoördinator, nodigen we telkens beide ouders uit. Uitzonderlijk – en op vraag – kan er met beide ouders een apart oudercontact plaatshebben. We raden dit echter af omdat we vinden dat beide ouders op hetzelfde moment dezelfde informatie dienen te krijgen en hierop kunnen reageren.

3.4.       Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.

 

 1. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, dat in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

 

 1. Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn , aangezien ze – wegens niet onderworpen aan de leerplicht- niet steeds op school moeten zijn.

5.1.       Wegens ziekte

 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

5.2.       Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft , af aan de school.Voorbeelden hiervan zijn:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 • het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)

5.3.  afwezigheid waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

 • de rouwperiode bij een overlijden
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties
 • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

5.4.       Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in belang van  je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingstraject op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

 1. Onderwijs aan huis (zie infobrochure  onderwijsregelgeving punt 5)

 

Als je kind minstens vijf jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar en wegens (chronische)ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden.

 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte , dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagn. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, valt de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelik onderwijs aan huis organiseren maar is daartoe niet verplicht. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

 

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet , zullen we je las ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen.We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en kunnen beoordelen.

 

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van yhuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

 

 1. 7. Een- of meerdaagse schooluitstappen

(Extra-muros activiteiten)

 

Je kind is verplicht om deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die 1 dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we je kind geven.

Via dit schoolreglement informeren we je als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien. In punt 10.3 vind je een overzicht van die schooluitstappen.

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent ven de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren , dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op school aanwezig zijn.

 

 1. Getuigschrift basisonderwijs

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een  regelmatige leerling die in voldoende mate de eindterm gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’ )

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een getuigschrift bereikte doelen.

8.1.Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen .

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen.. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

8.2. Beroepsprocedure:

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen.Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

Let op:

 • wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
 • wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk aanvrage
 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

 1. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 2. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
 3. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

Nicolas Vandebeeck

VZW Vrije Basisschool Lillo’s Klavertje

Meester Surinxstraat 16

3530 Houthalen-Helchteren

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 2. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
 3. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
 4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

 

 1. herstel- en sanctioneringsbeleid

                     (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit fouten maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de  verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

9.1.     Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

 • een gesprek met …..
 • een time-out:Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;
 • een begeleidingsgesprek: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

9.2.     Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
 • een bemiddelingsgesprek;
 • no blame-methode bij een pestproblematiek;
 • een herstelgericht groepsoverleg (HERGO) : Dit is een gesprek tussen betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankeleijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4. beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.

9.3.     Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert , kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan  zijn:

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een specifieke opdracht;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

9.4.       Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf , medeleerlingen, personeel of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

9.4.1.    Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting.

 

9.4.2.    Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven èn te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld . De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

9.4.3.    Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
 3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven.

 

9.4.4.    Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

9.5.Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoeksschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

Nicolas Vandebeeck

VZW Vrije Basisschool Lillo’s Klavertje

Meester Surinxstraat 16

3530 Houthalen-Helchteren

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

 

3  De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

4  De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

5  De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

 1. Bijdrageregeling (zie onderwijsregelgeving punt 8)

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. We maken een verschil tussen verplichte en niet verplichte uitgaven

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

 

 

Verplichte activiteiten per leerjaar

 

richtprijs

2,5 jarigen

schoolvoorstelling wiegelied

schoolvoorstelling Guy’s verteltent

Pretland

Broekxhof

 

€4,5

€4

€7 inkom+€7 bus

€6 bus

3 jarigen

schoolvoorstelling Wit

schoolvoorstelling Guy’s verteltent

Pretland

Broekxhof

 

€4,5

€4

€7 inkom+€7 bus

€6 bus

4 jarigen

schoolvoorstelling Wit

schoolvoorstelling Guy’s verteltent

Pretland

kleutersportdag

Broekxhof

 

€4,5

€4

€7 inkom+€7 bus

€1

€6 bus

5 jarigen

schoolvoorstelling Olleke Bolleke

schoolvoorstelling Guy’s verteltent

Pretland

kleutersportdag

2x zwemmen

 

 

€4,5

€4

€9 inkom+€7 bus

€1

€4 + €4 bus

Maximumfactuur kleuteronderwijs:

Alle kleuters

 

 

max.€ 45,00

1ste leerjaar

schoolvoorstelling meneer beer en de woeste wolven

schoolvoorstelling Lef !

schoolvoorstelling Guy’s verteltent

3x zwemmen

schoolreis Dippidoe

kronkeldidoe

 

€4,5

€4,5

€4

€4 + €4 bus

€7,95 + €11 bus

€3,5+€6 bus

2de leerjaar

schoolvoorstelling meneer beer en de woeste wolven

schoolvoorstelling Lef !

schoolvoorstelling Guy’s verteltent

3x zwemmen

schoolreis Dippidoe

kronkeldidoe

 

€4,5

€4,5

€4

€4 + €4 bus

€7,95 + €11 bus

€3,5+€6 bus

3de leerjaar

schoolvoorstelling de soldaat

3x zwemmen

schoolreis Toverland

 

 

€4,5

€4 + €4 bus

€15 + €11 bus

4de leerjaar

schoolvoorstelling de soldaat

15x zwemmen

schoolreis Toverland

techniekacademie

 

€4,5
gratis

€15 + €11 bus

€7

5de leerjaar

schoolvoorstelling getikt

schoolvoorstelling vogelvlucht

Binnenste buiten

6x zwemmen

schoolreis Bobbejaanland

 

 

€4,5

€4,5

€4,5

€4 + €4 bus

€13,5

 

6de leerjaar

schoolvoorstelling getikt

schoolvoorstelling vogelvlucht

6x zwemmen

schoolreis Bobbejaanland

 

€4,5

€4,5

€4 + €4 bus

€ 13,5

Maximumfactuur lager onderwijs:

Alle leerlingen

 

max. € 85,00

 

 

Niet verplicht aanbod per klas

Prijs
 

T-shirt Turnen

 

 

€ 8,00

 

 

 

Meerdaagse uitstappen

Max. € 435,00 per kind voor volledige duur lager onderwijs

Prijs
sportklassen 3de leerjaar

plattelandsklassen  4de leerjaar

zeeklassen 5de leerjaar/ 6de leerjaar

 

€ 25,00

€ 110,00

€ 180,00

 

 

10.1.     Wijze van betaling

Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een rekening in een omslag. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Wanneer het maximumbedrag (€45,00 voor de kleuters en €85,00 voor een leerling ) bereikt is op het einde van het schooljaar, is er een tussenkomst door de school.

 

10.2.     Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie van de school. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

 

 1. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld  tijdens het jaarlijkse lenteontbijt, …

 1. Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

Organisatie

De VZW Vrije Basisschool Lillo’s Klavertje

p/a     VBS Lillo’s Klavertje

Meester Surinxstraat 16

3530 Houthalen-Helchteren

 

Maatschappelijk doel:

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het aanbieden van een christelijke opvoeding aan kinderen van Lillo en omgeving door vrij onderwijs met confessioneel katholiek karakter in te richten. Hiermee wil de vereniging de christelijke opvoeding en de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen behartigen alsmede activiteiten in te richten, uit te oefenen, te beheren, uit te breiden, te ontwikkelen en te steunen.Zulks omvat onder meer aanwerving en benoeming van personeel, verwerven van schoollokalen, leermatterialen, in één woord, alle daden en verrichtingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk diel naar de eisen van de tijd.

De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende en onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit af op de weg van en naar de activiteit werd afgesloten.

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.

 

 1. Welzijnsbeleid

13.1.     Preventie

Verwachtingen naar de ouders:

Preventie bij besmettelijke ziekten, luizen …

Wij verwachten van ouders dat ze de school onmiddellijk verwittigen in geval van:

 • Het vaststellen van luizen of neten bij hun kind(eren)
 • Het vaststellen van een besmettelijke ziekte in het gezin

In beide gevallen is het van groot belang dat we de ouders van de klasgenoten (en eventueel andere personen waarmee er contact is) zo snel mogelijk inlichten zodat de nodige voorzorgen en maatregelen genomen kunnen worden.

In geval van besmettelijke ziekte, dienen we ook de arts van het CLB in te lichten.

Lijst besmettelijke ziekten (CLB)

 • Bof (dikoor)
 • Buikgriep / voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas, groep
 • Buiktyfus
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Infectie met EHEC (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest (pertussis)
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Kroep (difterie)
 • Mazelen
 • Rode hond (rubella)
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Schimmelinfecties
 • Schurft (scabiës)
 • Tuberculose
 • Windpokken (varicella, waterpokken)

 

Preventie bij het toekennen aan en het verlaten van de school

Vooraf enkele principes:

 • Wij streven naar orde en veiligheid.
 • Een kort afscheid is het beste voor de kinderen.
 • Let op de verkeersregels (snelheid, parkeren, oversteekplaatsen,…) in de schoolomgeving.
 • Gebruik steeds de parking achter de school.
 • Zorg ervoor dat de poorten van de kleuterschool steeds dicht zijn.

Wij verwachten dat alle kinderen tijdig op school aanwezig zijn. Er is toezicht op de speelplaats vanaf 08.25u. Na de schooluren is er nog 15 minuten toezicht door de leerkrachten, dus tot 15.30u.Kinderen die dan nog niet zijn afgehaald, worden naar de te betalen opvang gebracht.

Kinderen mogen enkel vervroegd worden afgehaald mits vooraf toestemming gegeven door de directie.

Wordt uw kind afgehaald door een andere persoon, verwittig dan vooraf de betrokken leerkracht. Dit vragen we in het belang van de veiligheid van uw kind en om misverstanden te voorkomen.

Bij het afhalen van de kleuters door verschillende personen, maakt u duidelijke afspraken met de klasleerkracht (b.v. door wie, waar, welke dag …de kleuter wordt afgehaald).

 

Kleuterschool

Kleuters worden tot aan het poortje gebracht. Vanaf 8.25 u. zijn er minstens twee leerkrachten met toezicht aanwezig op de speelplaats.Bij slecht weer spelen de kinderen onder het afdak.

Bij het einde van de schooldag is er toezicht tot een kwartier na de lessen (15u30). Ouders kunnen hun kind afhalen bij de juf aan de klas. Kleuters die na een kwartier niet afgehaald werden, worden naar de te betalen opvang gebracht.

 

 

Lagere school

Op de speelplaats is er toezicht vanaf 8u25. Leerlingen die vroeger in de school aanwezig zijn, gaan naar de ochtendopvang.

Bij het einde van de schooldag is er toezicht tot een kwartier na de lessen (15u30). Ouders die hun kind komen afhalen, wachten op de daarvoor voorziene ruimte. Leerlingen die na een kwartier niet afgehaald werden, worden naar de betaalde opvang gebracht.

 

 

Verwachtingen naar de kinderen:

 

Kleuterschool

 

Kleuters die aan de poort afgezet worden, houden best het afscheid kort. Ze kunnen onmiddellijk de speelplaats opgaan.

 

Lagere school

 

Leerlingen die op school toekomen, blijven niet treuzelen aan de ingang, maar gaan vlot de speelplaats op. Fietsen worden aan de hand geleid. Ze worden onmiddellijk in de fietsenstalling geplaatst en op slot gedaan.

 

13.2.   Verkeersveiligheid

Verwachtingen naar de ouders:

Kinderen kunnen op verschillende manieren naar school komen : te voet, met de fiets of gebracht worden met de auto. Wees ervan bewust dat brengen met de auto niet altijd nodig of aangewezen is.

 

Als ouder hebt u een voorbeeldfunctie. Houd u dan ook strikt aan de verkeersregels.

 • Fietsen op het fietspad of aan de kant van de weg
 • Veilige kinderzitjes gebruiken op de fiets en in de auto
 • Een fietshelm gebruiken
 • Correct parkeren
 • De reglementering binnen zone 30 toepassen
 • De autogordel dragen
 • Let op de parking op voor andere ouders en kinderen

 

De verantwoordelijkheid van de school eindigt na het begeleiden van de rij naar de straat en naar de parking. Voor de kleuters eindigt dit als de ouders hun kind zijn komen afhalen in de klas.

 

De alternatieve schoolroute

 

Sinds 1 februari 1999 is de alternatieve schoolroute in werking. Deze route is uitgewerkt i.s.m. de dienst verkeersveiligheid van de gemeente Houthalen-Helchteren om de verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving te bevorderen. De bedoeling is dat het fiets- en voetgangersverkeer worden aangemoedigd en het autoverkeer wordt ontmoedigd.

 

13.3. Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouder of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en vragen je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Het toedienen van medicijnen valt niet onder ‘eerste hulp’. In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan het kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Wanneer een leerling regelmatig lichamelijke klachten heeft, bespreekt de school dit met de leerling; ouder, het zorgteam of het CLB.

13.4.     Stappenplan bij ongeval of ziekte

We willen hier het belang van de individuele fiche benadrukken. Deze bevat de gegevens die we van de ouder krijgen (b.v. over mogelijke allergie, epilepsie, …). Het is belangrijk dat deze gegevens volledig en correct zijn. Indien er hierin iets wijzigt, vragen we dan ook dat onmiddellijk te melden aan de school.

Eerste hulp:

 • Wie: Leerkracht in de klas, leerkracht met bewaking, het secretariaat
 • Hoe: Vaststelling, verzorging en daarna de ouders verwittigen

Dokter: Je wordt als ouder verwittigd zodat je naar de huisdokter kan gaan. Als dat niet kan en het is dringend, proberen we iemand vrij te maken om met de leerling naar de dokter te gaan. Indien mogelijk wordt de eigen huisarts van de leerling eerst gecontacteerd. Lukt dit niet dan doet de school een beroep op een arts in de buurt. In noodgevallen kan de hulpdienst (100/112) opgeroepen worden.

Ziekenhuis: Als het ongeval ernstig is en de ouders niet te bereiken zijn wordt door een leerkracht of de directie de leerling naar het ziekenhuis gebracht. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis bevindt zich in Heusden-Zolder. Indien de hulpdiensten worden opgeroepen, kan het zijn dat de beschikbare ambulance verbonden is aan een ander ziekenhuis (Genk of Hasselt).

Schoolverzekering bij ongeval

 • Contactpersoon: De directie of het secretariaat

Procedure:

 • De ouder gaat naar een arts en laat het “geneeskundig getuigschrift” (op school te verkrijgen) invullen
 • De directeur doet een ongevalsaangifte bij IC Verzekeringen.
 • Doktershonoraria en rekeningen van de apotheek, kliniek, enz. worden door de ouder vereffend.
 • De ouder verzoekt het ziekenfonds om terugbetaling van diens aandeel in deze kosten d.m.v. “de uitgavenstaat” (op school te verkrijgen). Dit is een attest waarop naast de gevraagde bedragen, het door het fonds bekostigde aandeel staat.
 • Dit attest wordt door de directeur overgemaakt aan IC Verzekeringen. Zij zullen het verschil terugbetalen binnen de in het contract vermelde grenzen.

 

13.5.   Rookverbod

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de sisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

13.6    Gezonde voeding / gezond snoepen

Indien u uw kind iets wenst mee te geven voor tijdens de pauze, geef dan een boterham, een koek of fruit mee. Er wordt enkel water gedronken op school.

Ook bij een verjaardag wordt geen snoep, chips of kauwgom uitgedeeld.

De kleuters hebben elke dag een fruitmoment na de namiddagspeeltijd.

 

 1. Afspraken en leefregels

Waar mensen samenleven zijn regels en afspraken nodig. In onze school willen we ruime aandacht besteden aan het naleven van deze afspraken om aan een school te bouwen waar iedereen zich kan thuis voelen.

Wie zich in onze school inschrijft, wordt kleuter of leerling in een school met een christelijke opvoedingsproject.

Dit project dient door alle kinderen en hun ouders gerespecteerd te worden.

We hebben eerbied voor elkaar. We rekenen dan ook op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders.

De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouders.

14.1.   Gedragsregels

Voor de kleuters

Laat uw kind geregeld naar school komen. Zo moet het zich niet telkens opnieuw aanpassen. Samen de klasdag beginnen is zo fijn. Het klassikaal onthaalmoment is belangrijk. Op tijd komen is noodzakelijk en een goede gewoontevorming. Om het toezicht overzichtelijk te houden, nemen de ouders afscheid aan de poort.

Leef met uw kind mee. Laat uw kleuter vertellen over de schoolactiviteiten en informeer naar zijn belevenissen.

Voor de lagere school

Kinderen hebben nood aan beweging en frisse lucht. Tijdens de speeltijd gaan ze dus naar buiten. Binnenblijven, omwille van ziekte bijvoorbeeld, kan enkel op schriftelijk verzoek van de ouders en met een gegronde reden.

Tijdens de speeltijden staan de leerlingen onder toezicht van leerkrachten en begeleiders. De leerlingen aanvaarden het gezag van de persoon met toezicht.

De speeltijd dient om te ontspannen en actief bezig te zijn in de openlucht.

Kinderen moeten verdraagzaam leren omgaan met elkaar. Ze moeten eveneens spelregels leren respecteren.

De speelplaats wordt proper gehouden, afval wordt gesorteerd in de daarvoor voorziene vuilnisbakken .

Iedere leerling neemt tijdens de speeltijd de tijd om naar het toilet te gaan.

Tijdens de speeltijd mogen de kinderen de speelplaats niet verlaten.

De fietsenstalling hoort niet bij de speelplaats.

Tijdens de middagpauze mogen enkel de leerlingen die thuis gaan eten, de speelplaats verlaten.

Voor het gebruik van de verschillende speelgebieden, (sportvelden, speeltuintje, …)wordt bij aanvang van het schooljaar een regeling opgesteld.

Bij regenweer spelen we onder het afdak.

Op het einde van de speeltijd wordt er twee keer gebeld. Bij het eerste belsignaal begeven de kinderen zich naar de plaats waar de rij van de klas zich opstelt. Bij het tweede signaal, staat iedereen in de rij

Toiletten

In regel gebruiken de leerlingen de toiletten tijdens de pauzes. Ze houden de toiletten proper; wassen hun handen na het toiletbezoek en gaan onmiddellijk weer naar buiten.

Gangen

Leerlingen bevinden zich in regel onder toezicht van een leerkracht of begeleider in de gangen. Verplaatsingen gebeuren op een rustige manier en in de rij. Kinderen die zich individueel in de gang bevinden (bijvoorbeeld om iets te gaan halen op het secretariaat) lopen niet, maken geen lawaai en blijven niet treuzelen.

Klas

Kinderen komen in de eerste plaats naar school om samen in groep te leren. De leerkracht die de les geeft, is hiervoor verantwoordelijk. Gehoorzaamheid tegenover de leerkracht is verplicht. Als leerlingen samen zijn, wordt van hen verwacht dat ze mekaar respecteren en verdraagzaam zijn. De leerlingen verzorgen hun houding in de klas. Ze zitten recht op hun stoel.

Tijdens de lessen gaan ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur.

Eetzaal

De Kleuters en leerlingen van de lagere school eten in de klas onder toezicht van een leerkracht of een vrijwilliger.

Tijdens het eten blijft iedereen zitten en worden de tafelmanieren gerespecteerd. Er mag rustig gepraat worden.

We verwachten dat de kinderen opeten wat ze van thuis meekrijgen. We veronderstellen dat de hoeveelheid in overeenstemming is met wat het kind thuis zou eten.

Turnzaal

De lessen lichamelijke opvoeding (twee lestijden per week) worden in onze school gegeven door een bijzondere leermeester.

Voor de les bewegingsopvoeding dragen de leerlingen van de lager school een groen     T-shirt met het logo van de school. In de school te koop voor € 8,00, een blauw shortje en witte turnpantoffels. Omkleden doen de leerlingen, jongens en meisjes apart. De leerkracht houdt hier toezicht. De sportuitrusting neemt men geregeld mee naar huis voor een wasbeurt.

Uurwerken en juwelen mogen tijdens de gymles niet gedragen worden, dit om kwetsuren te vermijden. Lange haren worde best in een staart vastgebonden.

(Zie ook 14.7.)

Zwembad

Zwemlessen worden maandelijks georganiseerd voor de leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar in Molenheide. De leerlingen van het 4de leerjaar krijgen 15 lessen gratis. Ook de oudste kleuters gaan 2 keer per schooljaar zwemmen.

Leerlingen die niet mee gaan zwemmen brengen een schriftelijke verklaring mee van de ouders of een medisch attest.

Zwemmen is één van de eindtermen en is daarom verplicht.

Bij uitstappen:

Bij uitstappen is het mogelijk dat de school voor extra begeleiding zorgt (leden ouderraad, ouders, stagiairs, vrijwilligers…). Deze begeleiders worden door de kinderen op dezelfde manier benaderd als de leerkrachten.

Bij vieringen:

Enkele keren per jaar organiseert de school een eucharistieviering voor de leerlingen van de lagere school. Voor kleuters organiseert de school een aparte viering. Alle leerlingen (of kleuters) nemen deel aan deze vieringen. Andersgelovigen hoeven niet actief deel te nemen. Ze gaan wel mee en gedragen zich met het nodige respect en eerbied voor de christelijke inspiratie van de school.

 

14.2.   Kleding en voeding

Afspraken i.v.m. kledij:

Wanten, mutsen, sjaals, … worden best voorzien van naam of kenteken.

Kledij, schoeisel en haartooi zijn steeds eenvoudig, stijlvol en verzorgd en mogen niet aanstootgevend zijn. Verzorgde kledij In de zomer vragen we de kinderen geen strandkledij te dragen (korte topjes, open bloesjes met spaghettibandjes )

 

Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen.

In die geest wordt er duidelijk afstand genomen van modieuze en/of ideologische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren (kledij, haartooi, insignes, agressieve symbolen…) en die niet passen in onze christelijke visie.

Wij vragen dat de kinderen in de klas geen hoofdbedekking (pet, muts, hoofddoek, sluier, …) dragen.

Wanneer een nieuwe rage de veiligheid of de hygiëne van het kind of van de school in het gedrang brengt, wordt deze verboden.

Voeding en cultuurverschillen:

Bij schooluitstappen, plattelandsklassen, zeeklassen en allerlei schoolse activiteiten is het mogelijk dat de kinderen en andere deelnemers iets te eten wordt aangeboden.

Wij doen ons uiterste best om aan de verschillende culturen tegemoet te komen.

Soms kunnen wij, ondanks onze inspanningen, niet met 100 % zekerheid zeggen dat aan alle mogelijke eisen is voldaan. Wij hebben dan enkel als alternatief dat er niemand verplicht wordt iets te eten wat niet strookt met de persoonlijke religieuze regels. Er mag dan eventueel zelf iets meegebracht worden.

 

Een verschil in deelnameprijs kan niet gemaakt worden. Alle kosten worden in groep gemaakt en dienen dan verdeeld te worden over alle deelnemers.

 

14.3.   Persoonlijke bezittingen

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.:

Multimedia-apparatuur: mag niet gebruikt worden in de school.

Dringende communicatie tussen ouders en kinderen kan telefonisch via het secretariaat. GSM’s zijn dus niet nodig op school. Indien ouders hun kind toch een gsm meegeven, (bijvoorbeeld omdat ze na de school nog een activiteit volgen en daarna naar huis moeten bellen), maken we volgende afspraken:

 • Op school wordt de gsm opgeborgen (liefst in de boekentas)
 • Het toestel wordt niet aangezet, ook niet tijdens de pauze
 • De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging

Wapens

Wapens en voorwerpen die als wapens kunnen gebruikt worden zijn strikt verboden.

Juwelen

Het dragen van juwelen en sieraden wordt afgeraden. Sieraden kunnen aan de drager of aan anderen kwetsuren veroorzaken. De school kan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of diefstal.

14.4.   Milieu op school

Schoolacties:

Dikke truiendag

Jaarlijks nemen we deel aan de dikke truiendag op die dag draaien we de verwarming wat lager en doen we allerlei leuke activiteiten om het warm te krijgen. Uiteraard wordt deze actie in de klassen geduid.

Recycleren

In onze school bevinden zich verzamelpunten voor het inzamelen van batterijen en inktcartridges. De ingezamelde goederen worden op geregelde tijdstippen opgehaald om dan gerecycleerd te worden. De school wordt voor deze medewerking beloond door de firma’s die de goederen ophalen.

Onze veiligheidsadviseur ziet erop toe dat dit alles op een veilige manier gebeurt.

Verwachtingen naar de ouders:

 • Gebruik boterhamdoos / koekendoos
 • Gebruik van drinkbekers
 • Geen snoep
 • Geen PMD

Verwachtingen naar de kinderen:

 • Restafval en fruit in de daarvoor voorziene vuilbakken

In de klassen worden hierover lessen en activiteiten voorzien.

Op school is een mini-containerpark waar niet te vermijden afval gesorteerd worden.

Fruitdagen

De kleuters hebben elke dag na de namiddagspeeltijd een fruitmoment.  Ze mogen dan ‘s morgens een stuk fruit meebrengen en het in de fruitmand leggen.

De leerlingen van de lagere school eten tijdens de namiddagspeeltijd enkele fruit.

14.5.   Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

Voor bibliotheekboeken gelden de regels van de bibliotheek voor wat betreft het laattijdig terugbrengen, zoek maken of beschadigen van boeken. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig terugbrengen, verlies, diefstal of beschadiging van bibliotheekboeken.

14.6.     Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk:

 

Wanneer we pestgedrag vaststellen gaan we (directie, zorgleerkracht) in eerste instantie de betrokken kinderen, klasleerkracht, leerkracht met toezicht… bevragen.

We zoeken naar een middel om het pestgedrag te stoppen en volgen dit nauwgezet op.

De aanpak die we, indien het pestprobleem ernstig is, toepassen is de “no-blame”-methode (zie www.diversiteitactie.be). Dit gebeurt onder leiding van de zorgcoördinator.

Bij aanhoudend pesten of wanneer, na een periode van rust, het pestgedrag opnieuw begint, zullen we ook de CLB-medewerker in onze aanpak betrekken.

In de klas, op de speelplaats, in de eetzaal, … overal is voldoende toezicht. Toch weten we dat één of meerdere toezichters niet alles kunnen zien. Daarom vragen we dat pestgedrag onmiddellijk gemeld wordt aan de klasleerkracht, de leerkracht met toezicht, de zorgleerkracht, de directie …

Vaak is het zo dat kinderen dit niet durven melden, omdat ze vrezen voor represailles, omdat ze niet willen doorgaan voor verklikker. Toch willen we erop wijzen dat kinderen ernstig pestgedrag niet zelf opgelost krijgen en dat dit dus moet gemeld worden. Wanneer een kind thuis vertelt dat het gepest wordt, vragen we dat ouders de school (liefst de directie) onmiddellijk verwittigen

14.7.   Bewegingsopvoeding

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

De kinderen van de lagere school zijn verplicht om sportkledij te dragen. Deze sportkledij bestaat uit :

 • vrijblijvend een groen T-shirt met het embleem van de school (kostprijs € 8,00)
 • een donkere shortje (naar keuze)
 • witte turnpantoffels
 • witte sokken

Ook de kleuters vanaf 4 jaar  brengen witte turnpantoffels mee.

Deze sportkleding blijft in de school en wordt op afgesproken tijdstippen aan de kinderen meegegeven om te verfrissen.

 

Onze school neemt ook deel aan activiteiten van Stichting Vlaamse Schoolsport. Wanneer deze activiteiten plaatshebben tijdens de schooluren zijn ze verplicht. Soms worden deze activiteiten op woensdagnamiddag georganiseerd. Dan is deelname niet verplicht. Het vervoer moet dan ook door de ouders gebeuren. Er is wel toezicht door de leerkracht.

(zie ook 14.1.)

14.8.   Afspraken i.v.m. zwemmen:

Zwemmen is opgenomen binnen de eindtermen en is dus een verplichte les of activiteit. Alle kinderen die het 6de leerjaar verlaten moeten kunnen zwemmen.

Indien het kind om een ernstige reden niet mag zwemmen, brengt men een briefje mee van de ouders of van de dokter.

Een keer per trimester gaan de 5j., 1ste , 2de en 3de leerjaar op dinsdagnamiddag in het zwembad van Molenheide te Helchteren zwemmen. Het 5de en 6de leerjaar 2x per trimester het 4de leerjaar 15 zwembeurten

Verplaatsing per autocar telkens om 13.00u.

Prijs : €4,00  per zwembeurt + €3,5 voor het busvervoer

14.9.   Huiswerk / huiswerkklasje

Visie

Huistaken hebben als doel

 • Een verwerkingsopdracht of toepassingsopdracht schriftelijk uitvoeren om de leerstof van de klas verder in te oefenen.
 • Leerstof instuderen.
 • Een volgende klasdag voorbereiden.

 

Frequentie en omvang variëren van leerjaar tot leerjaar. Ze omvatten wel een vaste regelmaat, in functie van het ontwikkelen van een leer- en werkhouding.

 

Huistaken informeren de ouders ook over de actuele leerstof en de mogelijkheden van hun kind.

Afspraken:

De meeste ouders waarderen huiswerk als controle- en contactmiddel.

Elke opdracht (hoe klein ook) die vermeld wordt in de agenda v/d lln is huiswerk.

De opdracht moet duidelijk zijn voor de lln. zodat deze zonder veel hulp of uitleg deze opdracht kunnen uitvoeren.

Huistaken kunnen in regel volledig zelfstandig uitgevoerd worden. De leerstof die moet ingeoefend worden, is immers in de klas uitgebreid aan bod gekomen.

Indien een leerling de huistaak toch niet zelfstandig kan uitvoeren, is het aangeraden dat de ouders dit in het schoolagenda vermelden.

De leerlingen zijn verplicht deze huistaken te maken.

Problemen i.v.m. individuele leerlingen worden besproken. Klasleerkracht(en), zorgleerkracht, directie en eventueel CLB kunnen dan samen een oplossing zoeken die aansluit bij de noden van deze leerlingen.

 

We trachten continuïteit en gradatie in complexiteit en hoeveelheid v/h huiswerk te brengen van 1ste tot het 6de .

Elke dag een kleine taak (behalve op woensdag en vrijdag voor het 1ste,2de en

3de leerjaar ) = gewoontevorming

Zo gaan lln, ouders en lk. elke dag gebruik maken v/d agenda

 

We organiseren het huiswerkklasje voor de ouders van het 1ste lj. (elke donderdag) en het 2de lj. (op uitnodiging na het aanbrengen van nieuwe leerstof). Tijdens dit moment geven we uitleg over de agenda,woordjes oefenen, tafels oefenen en nog veel meer.

De kinderen maken hun huiswerk samen met mama, papa, oma of opa.

Studeren

De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven lessen te leren. De leerkracht kan deze leerstof steeds mondeling of schriftelijk opvragen. De school organiseert op geregelde tijdstippen schriftelijke (soms mondelinge) proefwerken. In het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt de planning tijdig meegedeeld. De ouders nemen hiervan kennis via de agenda.

14.10.            Agenda van uw kind

Afspraken:

Dagelijks nemen de kinderen vanaf het 1ste leerjaar hun agenda mee naar huis.

Hierin staan hun toetsen en taken genoteerd. Soms ook mededelingen van de leerkracht. Ook u kan de klasagenda gebruiken om iets te laten weten aan de leerkracht. De agenda wordt dagelijks ingekeken en wekelijks door één van de ouders ondertekend. Zo kan dit een uitstekend contactmiddel worden tussen school en gezin.

14.11.            Rapporteren over uw kind

We rapporteren op twee formele manieren:

 • Schriftelijke rapportering via het rapport
 • Mondelinge toelichting op het oudercontact

In het 1ste leerjaar krijgen de lln 4 keer per schooljaar een rapport mee.

 • 26 oktober
 • 21 december
 • 5 april
 • 28 juni

 

In de andere klassen van lagere school krijgen de lln 3 keer per schooljaar een rapport mee.

 • 23 november
 • 22 maart
 • 28 juni

 

Oudercontacten

 

Gekoppeld aan deze rapporten zijn er voor elke klas oudercontacten voorzien.

De juiste data worden tijdig meegedeeld.

Buiten de georganiseerde oudercontacten kan u natuurlijk ook zelf contact opnemen met de klasleerkracht, de zorgleerkracht of de directie. Een gesprek kan soms veel moeilijkheden en misverstanden voorkomen. Om praktische en organisatorische redenen is het aan te bevelen een afspraak te maken voor een gesprek. Indien nodig kan ook de CLB-medewerker bij dat gesprek aanwezig zijn.

Volgende infomomenten en gesprekken worden georganiseerd:

Open klasdagen

 

Voor de instap van 2,5 jarige kleuters kunnen ouders, met hun peuter, de klas in werking bezoeken. Deze dag wordt georganiseerd op donderdag voor elke instapdatum (bijvoorbeeld donderdag voor de kerstvakantie, voor peuters die in januari instappen).

 

We voorzien jaarlijks een openklasdag voor alle kinderen, eind augustus.

Info-avonden

Info- en/of speelavonden worden georganiseerd gedurende het hele schooljaar in de volgende klassen

 • Bij de 3-, 4- jarige kleuters: Info- en speelavond spelend leren (2 jaarlijks)
 • Bij de 5- jarige kleuters: Info- avond schoolrijpheid (november)
 • Een dag in de peuterklas (mei)
 • In het 1stee.m. 6de leerjaar: Startdag lagere school (september)
 • 6de leerjaar: opstap secundair onderwijs (februari)

Individuele oudercontacten

In de kleuterschool worden individuele oudercontacten georganiseerd in oktober en in mei

In de hele lagere school worden individuele oudercontacten met rapportbesprekingen georganiseerd bij de uitreiking van de rapporten.

Het laatste oudercontact voor leerlingen van het zesde leerjaar wordt vervroegd naar het einde van het tweede trimester en verder vervangen door de uitreiking van het getuigschrift.

Oudercontacten met de zorgleerkracht

Bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden of bij leervoorsprong worden in deze periodes oudercontacten georganiseerd door de betrokken zorgleerkracht (kleuterschool – lagere school).Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de zorgleerkracht. Ze kunnen hiervoor een afspraak maken.

Informele oudercontacten

Informele oudercontacten blijven mogelijk aan de poort van de school, bij allerlei activiteiten.

De directeur is uiteraard ook bereikbaar voor de ouders.

 

 

 

15 Leerlingenevaluatie

We observeren welbevinden, betrokkenheid en de verschillende domeinen van de competenties. We kiezen ook hier voor het procesgericht kindvolgsysteem van CEGO. Aanvullend vinden we zelfevaluatie van de leerlingen zeer belangrijk.

 

Toetsen

We maken hier een onderscheid tussen leerstofgebonden en genormeerde toetsen.

 • Leerstofgebonden toetsen:

Op regelmatige tijdstippen controleert de leerkracht of de leerlingen de aangebrachte leerstof van een leergebied of een leerdomein voldoende begrijpen en toepassen. Dit kan op verscheidene manieren gebeuren: via een toets, via een controle van het dagelijks werk, via observatie…

Genormeerde toetsen:

De resultaten van de genormeerde toetsen worden gebruikt bij de kindbesprekingen met het CLB en geven ons zicht op het niveau van het aangeboden onderwijs.

Rapport

De indeling van het rapport is aangepast aan de leergebieden en leerdomeinen van elk leerjaar. De leerkracht evalueert eveneens vaardigheden, expressie, leef- en leerhoudingen ahv een waardering (1=uitmuntend, 2=zeer goed, 3=…) Deze waardering leidt de leerkracht af van observaties, ervaringen of uit toetsmomenten.Bij ieder rapport wordt door de leerkracht schriftelijk voor elk kind een globaal beeld geschetst met talenten en eventuele werkpunten.

De bijzondere leermeesters LO vullen 3 keer per jaar een sportrapport in waarin de verschillende vaardigheden/domeinen geëvalueerd worden

 

16 Leerlingenbegeleiding

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door vanuit de persoons- en cultuurgebonden ontwikkeling voor elke leerling actief in te zetten op leren en studeren,onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Via ons zorg- en gelijke kansenbeleid besteedt elke leerkracht bijzondere zorg aan de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen die kansen dreigen te missen door hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun specifieke onderwijsbehoeften.

Zowel ouders, leerlingen als het hele schoolteam worden hierbij betrokken en werken vanuit hun perspectief hieraan mee

De school werkt samen met het CLB.(zie punt 3 Samenwerking)

17 revalidatie/logopedie tijdens de lestijden (zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregelgeving)

Er zijn 2 situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

 • revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)
 • behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan,moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
 • Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.
 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een bewijs van diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;
 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;
 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

 

 1. 18. Privacy

18.1.Welke informatie houden we over je bij ?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en -begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingenbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Broekx. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens . De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties , kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de preventieadviseur van de school

18.2.     Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je –op verzoek- deze gegevens inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt.. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

18.3.     Publicatie van beeld of geluidsopnames (foto’s, filmpjes, …)

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website , facebookpagina en dergelijke. Met die opnamen willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op de beelden staat.We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven , je kan altijd je toestemming nog intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen , personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnamen maken.

16.4.     Recht op inzage, toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

16.5. Bewakingscamera’s

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

 

 1. 19. Participatie

19.1.     Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

19.2.     Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

20. KLACHTENREGELING

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur en/of voorzitter van het schoolbestuur.

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
 • de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
 • de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
 • de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 • de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

–  klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);

–    klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

–  klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;

–  klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

 

 

 

 1. 21. Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.vbslillosklavertje.be  De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via de website. Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.

 

 

 

 

 

Model ‘Goedkeuring

opvoedingsproject en schoolreglement’

2018-09-01

Op datum van ………………wordt de inschrijving van ………………………………
bevestigd door de school en de ouders.

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de instapdag.

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.

Naam en handtekening directie

 

 

De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van…………………………………………………………………………

De ouders bevestigen op eer dat alle gegevens op onderstaande aangevinkte formulieren naar waarheid zijn ingevuld.

 • Administratieve schoolfiche
 • Zorgdossier
 • Melding schoolverandering
 • Verklaring op eer ‘onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’
 • Vragenlijst over de achtergrond van het kind

 

Naam en handtekening van de ouder(s)[1]

[1] Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.